06.04. - 07.04.

ISU World Synchronized Skating Championships

Stockholm / Schweden