16.03. - 17.03.

ISU World Junior Synchronized Skating Championships

Zagreb/ Kroatien