12.04. - 14.04.

ISU World Synchronized Skating Championships

Helsinki / Finnland